Traktiebatterijen onderhoud

De conditie van een accu of traktiebatterij valt of staat mede door het onderhoud aan de accu of batterij. De traktiebatterij dient geladen te worden met een geopende deksel van het desbetreffende voertuig en de klepjes van de celdoppen blijven gesloten. Na het laden dient het elektrolietniveau gecontroleerd te worden. Indien het niveau te laag is, cellen bijvullen met gedestilleerd (of gedemineraliseerd) water conform de voorschriften van de batterijleverancier. Zorg ervoor, dat het maximale elektrolietniveau niet overschreden wordt. NOOIT bijvullen met zwavelzuur! Laat uw batterij / accu altijd onderhouden door deskundig en daartoe bevoegd personeel! De traktiebatterij dient schoon en droog gehouden te worden, dit voorkomt kruipstromen welke brand en een explosie kunnen veroorzaken. Corrosie aan de geplastificeerde stalen container of een van de polen, dient verwijderd te worden. Betreffende plekken invetten met zuurvrije vaseline.
Meet minstens eenmaal per maand het soortelijk gewicht van de batterijcellen en noteer dit in een batterijlaadrapport.
Het is aan te bevelen om de traktiebatterij niet meer dan 80 % van de nominale batterijcapaciteit te ontladen. Deze ontlading komt ongeveer overeen met de volgende soortelijke gewichtmetingen van het elektroliet bij een bedrijfstemperatuur van ca. 30 graden Celsius: 1,13 kg/l voor de PzS en PzB serie.

Bij regelmatige ontladingen van meer dan 80 % wordt de levensduur van de traktiebatterij nadelig beinvloed. Indien de batterij voor een langere periode niet wordt gebruikt, is het raadzaam deze te bewaren in een droge, goed geventileerde en tegen vorst beschermde ruimte. Eenmaal per maand dient de batterij doorgeladen te worden om te voorkomen dat de batterij sulfateerd.

Opladen van de batterij

Het laden van de traktiebatterij dient na afloop van de werktijd of voor de maximale ontlading van 80 % te gebeuren. Laat een batterij nooit in een ontladen toestand staan. Voor en na het laden het soortelijk gewicht van de cellen meten. De juiste soortelijk gewicht waarden na het laden zijn 1,29 kg/l voor de PzS/PzB serie.
Controleer na de lading de temperatuur van het elektroliet. Deze mag niet hoger dan 45 graden Celsius zijn. GEEN tussen- of deelladingen geven, deze beschadigen de batterij doordat het zuur in de batterijcel niet goed gemengd wordt.

Batterijmontage

Bij het monteren van een traktiebatterij in het voertuig, dient men er op toe te zien dat:
- Er geen cellen beschadigd zijn, zodat lekkage van elektroliet kan optreden.
- Deugdelijk hijsmateriaal en gereedschap gebruikt wordt.
- De borging van de traktiebatterij vergrendeld wordt.
- Het gewicht van de traktiebatterij, hetgeen vermeld wordt op het typeplaatje, dient het maximale toegestane gewicht van het te belasten voertuig niet te overschrijden. 

Veiligheidsvoorschriften traktiebatterij

Bij werkzaamheden aan batterijen dient te allen tijde geisoleerd gereedschap en beschermende kleding, zoals een veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen en zuurbestendig schort gebruikt te worden. Het elektroliet is verdund zwavelzuur, hetgeen een sterk bijtende vloeistof is. Bij contact met huid/ogen direct met veel, schoon water spoelen en eventueel een arts raadplegen. Metalen voorwerpen of andere geleiders kunnen, bij contact met de polen van een of meer cellen, kortsluiting  veroorzaken.
- Bij verhitting kunnen de kortgesloten cel(len) brandwonden veroorzaken.
- Plaats nooit gereedschap of ander geleidend materiaal op de cellen.
- De traktiebatterij dient geladen te worden in een goed geventileerde en speciaal voor dit doel ingerichte ruimte.
- Eerste hulpmiddelen (oogdouche) en brandblusapparatuur dient men binnen handbereik te houden.

Batterij explosiegevaar

Gedurende het (na) laden van traktiebatterijen ontstaat waterstofgas, hetgeen explosief kan zijn. In de omgeving van de batterij is roken, open vuur, lassen en slijpen ten strengste VERBODEN. Ook machines waar warmte vanaf komt, of zelfs heaters aan het plafond in de buurt van een acculaadstation kunnen een ontstekingsbron zijn.

Batterij en milieu

Traktiebatterijen kunnen na hun lange levensduur volledig gerecycled worden bij Traktiebatterijen Nederland B.V. Heeft u nog vragen omtrent onderhoud aan uw heftruckaccu of traktiebatterij neem hier dan vrijblijvend contact met ons op.