Slijtage van de traktiebatterij

Als de traktiebatterij aan slijtage onderhevig is (geweest) zal dat door de gebruiker worden gemerkt doordat zijn truck niet meer zo lang inzetbaar is. Ook de monteur merkt dit doordat de contacten en de collectors van het elektrisch voertuig sneller inbranden. Dit komt omdat bij een versleten traktiebatterij de spanning onder belasting verder wegzakt, waardoor er een grotere stroom zal gaan lopen. Bij een traktiebatterij mag de spanning onder belasting ca 10 % inzakken, en valt de belasting weg, dan veert de spanning weer redelijk snel terug naar de oorspronkelijke waarde.
 

Poolgroei

Onder poolgroei verstaan we het omhoog komen van de polen ten opzichte van de celdeksel. Dit verschijnsel treedt vele malen sterker op bij de plus pool, dan bij de min pool. Dit verschijnsel doet zich voor doordat uitgespoelde actieve massa zich voornamelijk onder de pluspool verzameld, reageert naar loodsulfaat met een groter volume, en zo de plusplaten van de traktiebatterij omhoog drukt. Bij poolgroei moet er een duidelijk verschil te zien zijn in de hoogte tussen plus pool en min pool ten opzichte van het celdeksel. Dit uit zich ondermeer in het schuin omhoog staan van de cel verbinder (hoogste kant is de plus pool). Bij cellen met een (te) strakke pooldoorvoer wordt het cel deksel door de plus pool mee naar boven getrokken. Het bol staan van de celdeksel is dus ook een teken van poolgroei.
 

Verkleurd elektroliet

Verkleurd elektroliet is een slijtageverschijnsel wat wordt veroorzaakt doordat uitgespoelde actieve massa zich mengt met het elektroliet. Het elektroliet krijgt een bruine kleur en men weet dat de traktiebatterij zwaar belast is geweest, vaak in combinatie met te zwaar of te vaak laden.